Obchodné podmienky

Všeobecné pravidlá predaja:

1. Spôsob zadávania objednávok:
a) prostredníctvom platformy B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonicky
c) e-mailom
d) faxom

2. Objednávkový formulár by mal obsahovať nasledujúce údaje:
a) Údaje o kupujúcom:
• názov spoločnosti
• adresa sídla spoločnosti
• IČ DPH – v prípade 1. objednávky
• dodacia adresa – ak sa líši od fakturačnej adresy

b) Množstvo a druh objednaného tovaru
• obchodný názov objednávaného tovaru
• vlastnosti tovaru ako sú: farba, plošná hmotnosť, obsah
• množstvo objednaného tovaru

c) Termín a podmienky dodania

3. Podmienky na kontajnérové objednávky je potrebné dohodnúť individuálne

Pri určitých druhoch tovaru je možnosť rezervácie s uvedením jeho množstva na obdobie 3 pracovných dní. Táto lehota sa môže predĺžiť až na 14 kalendárnych dní v prípade rezervácie cez platformu B2B alebo výnimočne po schválení manažérom obchodného oddelenia. Po uplynutí tejto doby musí byť každá rezervácia buď zrušená, alebo potvrdená ako objednávka.

I. Objednávky sa realizujú na území Poľska a krajín, ktoré sú členmi Európskej únie.

1. Vnútroštátne objednávky prijaté obchodným oddelením sú realizované do 24 hodín počas pracovných dní.
2. Doba dodania tovaru pre krajiny EÚ sa líši. Kupujúci má možnosť si skontrolovať dodacie lehoty na:

Dodacia lehota

II. Podrobné podmienky dodania tovaru.

1. Objednaný tovar je možné Kupujúcemu doručiť voliteľne nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom špedičnej alebo kuriérskej spoločnosti
vlastnou dopravou Predávajúceho
prostredníctvom osobného prevzatia Kupujúceho

2. Čas a podmienky doručenia prepravy Predávajúcim je potrebné dohodnúť s Kupujúcim individuálne.

3. Existuje možnosť vyzdvihnutia tovaru priamo u Kupujúceho alebo ním poverenej spoločnosti. V takom prípade je nevyhnutné písomne ​​informovať predávajúceho.

4. V prípade, že miestom vykládky tovaru nie je sídlo Kupujúceho, Kupujúci je povinný na toto miesto upozorniť a potvrdiť, že príjemca tovaru je oprávnený na jeho zastúpenie a zodpovedá za prevzatie tovaru.

III. Zodpovednosť Predávajúceho v otázkach logistiky.

1. V prípade, že pri preprave tovaru externou spoločnosťou Kupujúci zistil vady, ktoré sa mohli stať pri preprave, je Kupujúci povinný zaznačiť tieto poškodenia alebo iné vady do prepravného listu alebo spísať s prepravnou spoločnosťou škodový protokol.

2. Predávajúci nezodpovedá za omeškania dodávok spôsobené vyššou silou alebo inými nepredvídanými alebo neočakávanými okolnosťami, ktoré sťažujú a znemožňujú dodanie. Týka sa to najmä okolností, akými sú extrémne náročné poveternostné podmienky, udalosti spôsobené požiarom, vodou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, alebo omeškania dopravy do skladu Predávajúceho spôsobené predĺžením námornej, kontajnerovej dopravy. V prípade, že nastanú vyššie uvedené okolnosti, bude o tom Kupujúci bezodkladne informovaný. V takýchto prípadoch nie je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu nárok na náhradu škody.

1. Platobné podmienky.

Platobné podmienky sa počítajú od dátumu vystavenia faktúry. Dátum splatnosti, na ktorom sa strany dohodnú, vždy uvedie Predávajúci na Faktúre.

2. Cena.

Zákazníci nakupujú tovar v cene, ktorá je platná v deň jeho nákupu – podľa aktuálnych cenníkov. Výnimkou sú ceny individuálne dohodnuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3. Oneskorenie platobných podmienok.

a) V prípade neuhradených alebo omeškaných faktúr môže Predávajúci obmedziť realizáciu aktuálnych (nových) objednávok a všetky predchádzajúce dohody o poskytnutých zľavách sú neplatné.

b) Predávajúci má právo žiadať vrátenie celého materiálu alebo jeho časti, ktorá zostala v nedotknutom stave a je možné ho ďalej predať.

Minimálny objem pre objednávku v prípade látky je jedna rolka. Ak je z rôznych dôvodov zadaná objednávka na menej ako jednu rolku, Predávajúci má právo pripočítať k základnej cene náklady na rezanie podľa nasledujúcej tabuľky:

Pravidlá pre predaj látok v množstve menšom ako jedna rolka
1. 1 mb až 10 mb – k cenníkovej cene pripočítame ku každému metru 0,70 €
2. nad 11 mb až 20 mb – k cenníkovej cene pripočítame ku každému metru 0,58 €
3. nad 21 mb až 30 mb – k cenníkovej cene pripočítame 0,47 € za každý meter
4. ak si chcete objednať viac ako 30 bm, sme povinní Vám predať celú rolku. Samozrejme, môžeme odstrihnút požadovanú metráž aj z tejto rolky, ale pripočítame k tomu 0,35 € za každý meter.

Body 2. 3. a 4. sa nevzťahuje na Flís a polyestrerové textílie.

Vrátenie tovaru Kupujúcim
Vrátenie zakúpeného tovaru je možné po predchádzajúcom súhlase Predávajúceho. Vrátený tovar by mal mať pôvodné balenie a štítky. Ak vrátenie nie je dôsledkom zavinenia Predávajúceho, všetky náklady na dopravu znáša Kupujúci.

Vrátenie zakúpeného tovaru je možné po predchádzajúcom súhlase Predávajúceho. Vrátený tovar by mal mať pôvodné balenie a štítky. Ak vrátenie nie je dôsledkom zavinenia Predávajúceho, všetky náklady na dopravu znáša Kupujúci.

1. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť vyplnený reklamačný protokol. Tento formulár je dostupný na internetovej stránke alebo Vám ho poskytne naše Obchodné oddelenie. K reklamačnému formuláru je potrebné priložiť štítky, resp. fotografie preukazujúce totožnosť reklamovaného tovaru.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí a overiť jeho zhodu s objednávkou. Overenie tovaru by sa malo vykonať vždy pred začatím práce, pred použitím zakúpeného materiálu. V prípade nesúladu s vyššie uvedeným má Kupujúci právo predložiť reklamáciu v nasledovnej lehote:

do 3 dní odo dňa dodania – množstevné a kvalitatívne vady viditeľné pri prevzatí tovaru
21 dní odo dňa dodania – vady kvality, viditeľné po rozbalení tovaru (túto lehotu je možné po dohode s Predávajúcim predĺžiť v prípade, že je potrebné tovar použiť v neskoršom období),
skryté vady, ktoré nie sú rozpoznané pri dodávke, musia byť oznámené v čo najkratšom možnom čase.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym používaním a údržbou v rozpore s pokynmi na materiálových listoch produktov, ktoré sú dostupné na internetovej stránke alebo v našom obchodnom oddelení.

4. Výška náhrady za chybný tovar nemôže presiahnuť jeho hodnotu uvedenú na predajnej faktúre vystavenej Predávajúcim.

5. Riešenie aktuálnych, otvorených reklamácií neumožňuje zákazníkovi žiadne oneskorenie platieb za zakúpený tovar.

6. Ak Kupujúci neuplatní reklamáciu vyššie uvedeným spôsobom a v určenej lehote, stráca všetky práva na reklamáciu.

Ak Predávajúci uzná reklamáciu, je povinný si vadný tovar na svoje náklady vyzdvihnúť. Vyššie uvedený tovar je potrebné vrátiť v pôvodnom obale, v stave, ktorý umožňuje jeho zabezpečenú prepravu. V prípade požiadavky na výmenu chybného tovaru je Predávajúci povinný vymeniť tovar v čo najkratšom čase.

1. Osobné údaje užívateľov sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Z. z. č. 133, článok 883 v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronických službách z 18. júla 2002 (Z. z. č. 144, článok 1204 v znení neskorších predpisov).

2. Správcom osobných údajov používateľov je Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. spoločnosť so sídlom vo Varšave, ul. Zeusa 27, 01-497 Varšava.

3. Správca zaisťuje diskrétnosť a ochranu Osobných údajov užívateľov prostredníctvom B2B platformy a webovej stránky zavedením vhodných technických a organizačných opatrení.

4. Osobné údaje zhromažďuje a spracúva spoločnosť Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

za účelom poskytovania služieb spojených s spravovaním a obsluhou zákazníckeho účtu nachádzajúceho sa na B2B platforme – právnym základom pre spracovanie je nevyhnutnosť spracovania na základe vyplnenia zmluvy (článok 6, paragraf 1, písm. b) GDPR),
plnenia zákonných povinnosti uložených Správcovi, vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov – právnym základom spracovania je zákonná povinnosť (článok 6, paragraf 1 ,písmeno c) GDPR),
uplatňovania nárokov na podnikateľskú činnosť – právnym základom spracovania je odôvodnený záujem Správcu (čl. 6, paragraf 1, písm. F) GDPR), kroý spočíva v ochrane ich práv,
na marketingové účely Správcu – priamy marketing vlastných produktov alebo služieb.

5. Spracovanie Osobných údajov užívateľov na iný účel, ako je uvedené v bode 4, sa uskutoční až po získaní súhlasu užívateľa a v rozsahu uvedenom v súhlase.

6. Uvedenie osobných údajov užívateľov do kontaktného formulára umiestneného na našej internetovej stránke je dobrovoľné.

7. Používateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vrátane e-mailovej adresy v súlade s čl. 7 § 3 GDPR. Odvolanie súhlasu je možné vykonať prostredníctvom žiadosti zaslanej na nasledujúcu adresu: kancelaria@polishtextilegroup.com

8. Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom, ich zmenu alebo vymazanie. Zrušenie súhlasu na spracovanie osobných údajov bude mať za následok vymazanie užívateľského účtu a údajov na ňom uložených.