Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PREDAJA:

 • I. OBJEDNÁVKA

  1. Spôsob realizácie objednávky:
  a) prostredníctvom B2B platformy http://b2b.polishtextilegroup.com/
  b) telefonicky
  c) e – mailom
  d) faxom

  2. Objednávkový formulár by mal obsahovať nasledovné prvky:
  a) Dátum objednávky:
  • Názov spoločnosti
  • Adresa sídla spoločnosti
  • IČ DPH – v prípade prvej objednávky
  • Dodacia adresa – ak sa líši od fakturačnej adresy

  b) objem objednávky a druh objednaného sortimentu
  • Obchodný názov objednávaneho tovaru
  • Črty tovaru také ako: farba, plošná hmotnosť, obsah
  • Množstvo objednaného tovaru

  c) Čas a podmienky dodania

  3. Objednávky v kontajnerových množstvách je potrebné dohodnúť individuálne

 • II. REZERVÁCIA

  K dispozícii je možnosť rezervovať si určitý tovar s podotknutím jeho množstva na dobu 3 pracovných dní. Táto lehota môže byť predĺžená až na 14 kalendárnych dní v prípade vykonania rezervácie prostredníctvom B2B platformy alebo výnimočne po schválení vedúcim obchodného oddelenia. Po uplynutí tejto doby každá rezervácia musí byť znovu potvrdená ako objednávka alebo rezervácia musí byť zrušená.

 • III. DODANIE

  I. Objednávky sú uvádzané do praxe na území Poľska a v krajinách Európskej únie.

  1. Domáce objednávky prijaté obchodným oddelením sú uvádzané do praxe do 24 hodín iba v pracovné dni.
  2. Doba dodania niektorých krajín EÚ sa líši. Kupujúci má možnosť pozrieť si dodacie lehoty na:

  Dodacia lehota  http://www.polishtextilegroup.com/delivery-time.html

  II. Podrobné podmienky pre dodanie tovaru.

  1. Objednaný tovar je možné dodať kupujúcemu tromi spôsobmi:

  • Prostredníctvom špedičnej alebo kuriérskej spoločnosti
  • Vlastná doprava predávajúceho
  • Prostredníctvom osobného prevzatia kupujúceho

  2. Čas a podmienky dodania ohľadom prepravy sprostredkované predajcom musia byť dohodnuté s kupujúcim individuálne.

  3. K dispozícii je možnosť vyzdvihnúť si tovar priamo u kupujúceho alebo spoločnosti ním poverenej. V takom prípade je nevyhnutné informovať predávajúceho v písomnej podobe.

  4. V prípade, že miesto vyloženia tovaru nie je sídlo kupujúceho, je kupujúci povinný upozorniť na toto miesto a poveriť príjemcu tovaru, ktorý je oprávnený za prevzatie tovaru.

  III. Predajcov rozsah zodpovednosti v logistických náležitostiach.

  1. V prípade, ak sa tovar prepravuje externou spoločnosťou a kupujúci nájde chyby (vady), ktoré môžu byť objasnené počas prepravy, je kupujúci povinný zaznamenať tieto chyby alebo iné vady v prepravnom dokumente alebo v protokole o poškodení.

  2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávok v dôsledku vyšších síl alebo iných nepredvídaných alebo nepredvídateľných okolností, ktoré zamedzujú plynulému dodaniu tovaru. To sa týka predovšetkým okolností takých ako: extrémne ťažké počasie, poveternostné podmienky, udalosti spôsobené ohňom, vodou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, takisto meškaním dodania do skladu predávajúceho spôsobené predĺžením námornej dopravy. V prípade zistenia niektorých z vyššie uvedených okolností, kupujúci bude bezodkladne informovaný o tejto okolnosti. V takýchto prípadoch, kupujúci nemá nárok na náhradu škody voči predávajúcemu.

 • IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Platobné podmienky.

  Platobné podmienky sú platné od dátumu vystavenia faktúry. Dátum splatnosti, dohodnutý medzi stranami, je uvedený zakaždým predávajúcim na faktúre.

  2. Cena.

  Zákazníci nakupujú tovar na cenovej úrovni, ktorá je platná v deň zakúpenia tovaru – podľa aktuálnych cenníkov. Výnimkou sú individuálne ceny dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim.

  3. Oneskorenie platobných podmienok.

  a) V prípade nevyplatených a omeškaných faktúr, môže predávajúci obmedziť prijaté objednávky do realizácie a všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa poskytnutej zľavy sú neplatné.

  b) Predávajúci má právo požiadať o vrátenie celej alebo časťi zostávajúceho materiálu v nedotknutom stave, ktorý môže byť použitý pre ďalší predaj.

 • V. MINIMÁLNY OBJEM OBJEDNÁVKY

  Minimálny objem objednávky v prípade tkaniny je jedna rola. Ak v dôsledku rôznych dôvodov objednávka na spracovanie je menej ako jeden valec, predávajúci má právo pridať k základnej cene takisto náklady za odstrihnutie. Údaje v tabuľke nižšie:

  Pravidlá pre predaj tkanín v množstve menšom ako jeden valec:
  1. 1mb-10mb sa pridáva 0,70€ ku každému metru z cenníka
  2. viac než 10mb do 20mb sa pridáva 0,58€ ku každému metru z cenníka
  3. viac než 20mb do 30mb sa pridáva 0,47€ ku každému metru z cenníka
  4. ak si chcete objednať viac ako 30mb sme Vám povinní predať celú rolku, samozrejme môžeme odstrihnút časť z tejto rolky, ale pripočítame k tomu takisto 0,35 €.

  Bod 4 sa nevzťahuje na Polar a k rolkám, ktoré sú vyrábané v takýchto menších kvantitách.

 • VI. VRÁTENIE TOVARU KUPUJÚCEHO

  Návrat zakúpeného tovaru je možný po schválení zo strany predavajúceho. Vrátený tovar by mal obsahovať pôvodný obal a etikety. Ak vrátenie tovaru nie je dôsledkom poruchy predávajúceho, kupujúci je povinný znášať všetky náklady za dopravu.

 • VII. REKLAMÁCIE

  1. Predávajúci je povinný predložiť reklamačný protokol vo forme tlačiva. Tento formulár je k dispozícii na internetových stránkach alebo priamo dostupný od obchodného oddelenia. Štítky, etikety musia byť pripojené k formuláru žiadosti preukazujúc totožnosť originality tovaru.

  2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí a overiť jeho zhodu s objednávkou. Verifikácia tovaru by mala byť vykonaná pred každým začatím práce, pred použitím zakúpených tkanín. V prípade nezhôd vo vyššie uvedených artikloch, má kupujúci právo predložiť reklamáciu v nasledovnom čase:

  • Do 3 dní od dátumu doručenia – množstvo a vady viditeľné pri prevzatí tovaru
  • 21 dní od dátumu dodania – kvalitatívne vady, ktoré sa vyskytnú po vytiahnutí, rozbalení tovaru (existuje možnosť predĺžiť túto lehotu po dohode s predávajúcim, v prípade, že tovar bude použitý v neskoršom období)
  • Skryté vady, ktoré nie sú zistené v priebehu prepravy, musia byť oznámené v najkratšom možnom čase.

  3. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávnym používaním a údržbou v rozpore s návodom na kartách výrobkov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke alebo v našom obchodnom oddelení.

  4. Výška náhrady za vadný tovar nesmie presiahnuť jeho hodnotu, ktorá je uvedená na predajnej faktúre vydanej predávajúcim.

  5. Vyšetrovanie aktuálnych, otvorených reklamácií nepozvoľuje zákazníkovi žiadne oneskorenie platieb za nakúpený tovar.

  6. Ak kupujúci nebude predkladať reklamáciu vo vyššie uvedených spôsoboch a čase, kupujúci stráca všetky práva na reklamáciu.

  Ak reklamácia je akceptovaná predávajúcim, predávajúci je povinný vyzdvihnúť chybný tovar na svoje vlastné náklady. Uvedený tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, v stave, ktorý umožňuje jeho bezpečnú prepravu. V prípade požiadavky na výmenu chybného tovaru, predávajúci je povinný nahradiť tovar v čo najkratšom čase.

 • VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Osobné údaje užívateľa sa spracúvajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (zbierky zákonov č. 133, článok 883 v znení neskorších predpisov), zákon o elektronických službách z 18. júla 2002. (zbierky zákonov č. 144, článok 1204, o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  2. Správcom osobných údajov užívateľa je spoločnosť Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Zeusa 27, 01-497 Varšava.

  3. Administrátor zabezpečuje diskrétnosť a ochranu osobných údajov užívateľa prostredníctvom platformy B2B a internetovej stránky zavedením vhodných technických a organizačných opatrení.

  4. Osobné údaje zhromažďuje a spracováva spoločnosť Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o .:

  • za účelom poskytnutia služieb súvisiacich s prevádzkou a údržbou zákazníckeho účtu, nachádzajúceho sa na B2B platforme – právnym základom pre spracovanie je potreba spracovania na základe vyplnenia zmluvy (článok 6, § 1, písmeno b. GDPR),
  • splnenie zákonných povinností uložených správcovi, vyplývajúcich najmä z daňových predpisov a účtovných predpisov – právnym základom spracovania je právna povinnosť (článok 6, § 1 písmeno c. GDPR),
  • uplatniť nároky na podnikateľskú činnosť – právnym základom pre spracovanie je odôvodnený záujem správcu (článok 6, § 1 písmeno f. GDPR), ktorý spočíva v ochrane ich práv,
  • pre marketingové účely správcu – priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb.

  5. Spracovanie osobných údajov užívateľa na iný účel, ako je uvedené v bode 4, sa uskutoční až po získaní súhlasu užívateľa a v rozsahu uvedenom v súhlase.

  6. Uvedenie osobných údajov užívateľa do kontaktného formulára na internetovej stránke je dobrovoľné.

  7. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie svojich osobných údajov vrátane e-mailovej adresy v súlade s článkom 7, § 3 GDPR. Odobratie súhlasu sa môže uskutočniť prostredníctvom žiadosti zaslanej na nasledujúcu adresu: office@polishtextilegroup.com

  8. Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie. Zrušenie súhlasu spôsobí vymazanie účtu a uložených údajov.